Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaanbetreffende inspraak op school. 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode en financiële zaken. 

De MR wordt eens per jaar gekozen en bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het team (van elke locatie ėėn).Voor de huidige samenstelling: zie de schoolgids. 

Op een aantal punten (voornemens tot besluiten) moet het schoolbestuur instemming vragen aan de MR: 
■ verandering onderwijskundige doelstellingen; 
■ schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen; 
■ schoolreglement, gedragsregels; 
■ schoolgids; 
■ beleid inzake ouderparticipatie; 
■ arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn;

De MR is ook het formele contactorgaan met het bestuur voor wat betreft de ouders. 
Het contact tussen u en uw vertegenwoordigers in de MR is dus belangrijk. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. Er wordt circa 5 maal per jaar vergaderd. 
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op SIKO niveau. 


De huidige leden zijn

Namens de ouders:
William de Jong
Christa Jongejan
Sonja Schmit

Namens het personeel:
Eliza van der Luit
Suzanne Pronk
Felice van der Waerden 

Vertegenwoordigers namens bevoegd gezag: 
Robert de Jong