Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele orgaanbetreffende inspraak op school. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode en financiële zaken. De MR bestaat bij ons op school uit drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. 

Op een aantal punten (voornemens tot besluiten) moet het schoolbestuur instemming vragen aan de MR: 
■ verandering onderwijskundige doelstellingen; 
■ schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen; 
■ schoolreglement, gedragsregels; 
■ schoolgids; 
■ beleid inzake ouderparticipatie; 
■ arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn;

De MR is ook het formele contactorgaan met het bestuur voor wat betreft de ouders. 
Het contact tussen u en uw vertegenwoordigers in de MR is dus belangrijk. U kunt dan ook altijd bij hen terecht. Er wordt circa 5 maal per jaar vergaderd. 
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); binnen de GMR worden bovenschoolse zaken besproken op SIKO niveau. 

Samenstelling medezeggenschapsraad IKC ’t Palet:

 

 

 

 

Personeelsgeleding:

 

 
 
 
Chantal Klapwijk 
Dianne Verboom 
Stefanie van der Burg 

 

Oudergeleding:

 

 

 

 
Mieke Rutjes (voorzitter)
 Bianca van Beek
Josine Hendriks 
 
   

 

Vertegenwoordigers namens bevoegd gezag: 
Robert de Jong