Leerlingenzorg

IKC 't Palet geeft extra ondersteuning aan leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces. Hoe wij dit vormgeven is te lezen in ons ondersteuningsprofiel. Met deze ondersteuning willen wij er voor zorgen dat elke leerling een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze leerling. Dit betekent ook dat de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen onze zorg hebben.  
 
Ook willen wij met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk leerlingen verwezen worden naar het Speciaal (Basis)Onderwijs. Op het moment dat wij zien dat onze zorg niet toereikend is, kunnen wij contact opnemen met het samenwerkingsverbandOnderwijs dat past www.onderwijsdatpast.infoSamen met onze schoolbegeleider vanuit het samenwerkingsverband zorgen wij voor passende hulp. Indien nodig kan een leerling verwezen worden naar een school die beter bij het kind aansluit.  
  
Op IKC 't Palet zijn twee IB-ers werkzaam. 

Wie zijn betrokken bij de zorg van de leerling? 


De leerkracht

De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht. De leerkracht is de spil in de zorg voor uw kind.  


De interne begeleider
  De interne begeleider (IB-er) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van zorg.  De taken van de interne begeleider zijn:  

 
• Het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking en/of zorg vergaderingen.  

• Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toets kalender.  
• Het coördineren van het leerlingvolgsysteem.  
• Het ondersteunen (begeleiden) van collega-leerkrachten bij het analyseren van toets- en observatiegegevens en het maken van een handelingsplan.  
• Het coachen van leerkrachten n.a.v. de groepsconsultaties.  
• Het onderhouden van de orthotheek.  
• Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen omtrent zorg.  
• Het ondersteunen van de directie met het maken van een trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem.  
• Zorg dragen voor de archivering van de leerling-dossiers.  
• Onderhouden van contacten met externe deskundigen.  
• Onderhouden van contacten met ouders.  
• Deelnemen in het netwerk interne begeleiding van het samenwerkingsverband.  
• Begeleiden van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in samenwerking met de leerkracht van groep 8.  

 

Ouders
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wanneer er sprake is van extra zorg wordt dit altijd met ouders gecommuniceerd. Wij zien ouders als partner als het gaat om de zorg van hun kind. Zowel van leerkrachten als van ouders wordt verwacht, dat zij open communiceren en dat zij zich actief opstellen. Ook ouders kunnen signaleren en kenbaar maken dat hun kind een probleem heeft. 

De jeugdprofessional

De jeugdprofessional vanuit Mevis heeft als taak het gedrag en de opvoeding van het kind thuis en op school te begeleiden. U kunt als ouder een vrijblijvende afspraak maken met de aan onze school verbonden jeugdprofessional.

 

Schoolleiding

De schoolleiding is op de hoogte van de zorg binnen de school en ondersteunt de leerkracht en intern begeleider waar nodig. De schoolleiding kan aanwezig zijn bij het houden van oudergesprekken.